Nobel Prize Winners in Ghana

Year Name Rational
NA NA NA

Chemistry Nobel Prize Winners in Ghana

Year Name Rational
NA NA NA

Economics Nobel Prize Winners in Ghana

Year Name Rational
NA NA NA

Physiology or Medicine Nobel Prize Winners in Ghana

Year Name Rational
NA NA NA

Peace Nobel Prize Winners in Ghana

Year Name Rational
2001Kofi Annan

Literature Nobel Prize Winners in Ghana

Year Name Language Rational
NA NA NA NA