Nobel Prize Winners in Croatia

Year Name Rational
NA NA NA

Chemistry Nobel Prize Winners in Croatia

Year Name Rational
1939Leopold RuzickaFor his work on polymethylenes and higher terpenes

Economics Nobel Prize Winners in Croatia

Year Name Rational
NA NA NA

Physiology or Medicine Nobel Prize Winners in Croatia

Year Name Rational
NA NA NA

Peace Nobel Prize Winners in Croatia

Year Name Rational
NA NA NA

Literature Nobel Prize Winners in Croatia

Year Name Language Rational
NA NA NA NA