Denmark National Anthem

Lyrics Adam Oehlenschläger, 1819
Music Hans Ernst Krøyer, 1835
Adopted 1835

Denmark National Anthem Lyrics

Danish lyrics

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal :|
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten :|
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer :|
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå :|

Free metrical translation

There is a lovely land
with spreading, shady beeches
Near salty eastern beach :|
Its hills and valleys gently fall,
its ancient name is Denmark,
And it is Freya's hall :|
There in the ancient days
sat armoured Vikings rested
Between their bloody frays :|
Then they went forth the foe to face,
now found in stone-set barrows,
Their final resting place :|
This land is still as fair,
the sea is blue around it,
And peace is cherished there :|
Strong men and noble women still
uphold their country's honour
With faithfulness and skill :|

Literal translation

There is a lovely country
it stands with broad beeches
near the salty eastern beach
It winds itself in hill, valley,
it is called old Denmark
and it is Freja's hall
There sat in former times,
the armour-suited warriors,
rested from conflict
Then they went forward to the enemies' injury,
now their bones are resting
behind the mound's menhir
That country is still lovely,
because the sea waves so blue frolic,
and the foliage stands so green
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
inhabit the Danes' islands
Hail king and fatherland!
Hail every a Dane-citizen,
who works, what he can
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech reflects
its top in the blue wave

Short Version

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå :|

Original Lyrics

Original Danish lyrics

Der er et yndigt Land,
Det staaer med brede Bøge
Nær salten Østerstrand;
Det bugter sig i Bakke, Dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Freias Sal.

Der sad i fordums Tid
De harniskklædte Kæmper,
Udhvilede fra Strid;
Saa drog de frem til Fienders Meen,
Nu hvile deres Bene
Bag Høiens Bautasteen.

Det Land endnu er skiønt,
Thi blaa sig Søen belter,
Og Løvet staaer saa grønt;
Og ædle Qvinder, skiønne Møer,
Og Mænd og raske Svende
Beboe de Danske Øer.

Vort Sprog er stærkt og blødt,
Vor Tro er reen og luttret
Og Modet er ei dødt.
Og hver en Dansk er lige fri,
Hver lyder tro sin Konge,
Men Trældom er forbi.

Et venligt Syd i Nord
Er, grønne Danarige,
Din axbeklædte Jord.
Og Snekken gaaer sin stolte Vei.
Hvor Ploug og Kiølen furer,
Der svigter Haabet ei.

Vort Dannebrog er smukt,
Det vifter hen ad Havet
Med Flagets røde Bugt.
Og stedse har sin Farve hvid
Dit hellige Kors i Blodet,
O Dannebrog, i Strid.

Karsk er den Danskes Aand,
Den hader Fordoms Lænker,
Og Sværmeriets Baand.
For Venskab aaben, kold for Spot,
Slaaer ærlig Jydes Hierte,
For Pige, Land og Drot.

Jeg bytter Danmark ei,
For Ruslands Vinterørkner,
For Sydens Blomstermai.
Ei Pest og Slanger kiende vi,
Ei Vesterlandets Tungsind,
Ei Østens Raseri.

Vor Tid ei staaer i Dunst,
Den hævet har sin Stemme
For Videnskab og Kunst.
Ei Bragis og ei Mimers Raab
Har vakt i lige Strækning
Et bedre Fremtids Haab.

Ei stor, vor Fødestavn,
Dog hæver sig blandt Stæder
Dit stolte Kiøbenhavn.
Til bedre By ei Havet kom,
Ja ingen Flod i Dalen,
Fra Trondhiem og til Rom.

Med hellig Varetægt
Bevare du, Alfader!
Vor gamle Kongeslægt.
Kong Fredrik ligner Fredegod;
Hvor er en bedre Fyrste,
Af bedre Helteblod?

Hil Drot og Fædreland!
Hil hver en Danneborger,
Som virker hvad han kan.
Vort gamle Danmark skal bestaae,
Saalænge Bøgen speiler
Sin Top i Bølgen blaa.

English Translation

There is a lovely land
it stands with broad beeches
near the salty eastern strand
It winds itself in hill, valley,
it is called old Denmark
and it is Freja's hall

There sat in former times,
the armour-suited warriors,
rested from conflict
Then they set out to slay the foe,
now their bones are resting
behind the mound's menhir

That country is still lovely,
because the sea waves so blue frolic,
and the foliage stands so green
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
inhabit the Danes' islands

Our language is strong and soft,
Our faith is pure and purified
And courage is not dead.
And each a Danish is just free,
Each faithfully obeys his/her king,
But slavery is over.

A friendly South in the North
Is the green Dane-realm,
Your clad ax-clad Earth.
And the ship walks itsproud way.
Where the plow and the keel furrows
There hope does not fail.

Our Danish flag is beautiful
The fans along the Sea
With Flag Red Bay.
And always has his white Colour
Your Holy Cross in blood,
O Flag of Denmark in battle.

Pure is the Danes's Spirit
It hates Prejudice's fetters,
And fascination's ties.
For friendship open, cold for mockery
Beats the Jute's honest heart,
For girl, country and king.

I swap Denmark not,
For Russia's winter deserts,
For Southern May Flowers.
We do not know plague and serpents
Not the melancholy of the west
Not the rage of the east.

Our time does not stand in reek,
It has raised his voice
Of Science and Arts.
Not Bragi's and not Mímir's cry
Aroused in equal stretch
A better hope for the future.

Not large, our native soil,
However soars among cities
Your proud Copenhagen.
To better City did the sea not come
Yes no river in the valley;
From Trondhiem and to Rome.

With holy remand
Preserve you, All-father!
Our old dynasty.
King Fredrik resembles Fredegod;
Where is a better prince
Of better hero blood?

Hail king and fatherland!
Hail every a Dane-citizen,
who works, what he can
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech reflects
its top in the blue wave

National Anthem of Denmark


National Anthems Article Archive